Valori

Egalitate, solidaritate, echitate, libertate, sustenabilitate, integritate, participare, toleranță, dialog, buna guvernare, transparența, competență, non-violența.

Viziune

Politică justă și echitabilă, deschisă către toate grupurile şi toate categoriile sociale; cetăţeni conştienţi şi implicaţi în viaţa comunităţii şi politică la toate nivelurile.

O economie incluzivă care să ducă la creșterea calității vieții și care nu sacrifică drepturile angajaților și mediul pentru profit.

Societate diversă, implicată, prosperă, liberă de constrângeri, ură şi prejudecăţi.

Propuneri

 • Refacerea și reorientarea resurselor strategice ale României (capitalul uman și învățământ/cercetare, infrastructura energetică, de transport și administrativă) pentru a atrage și pentru a susține dezvoltarea economică sustenabilă.
 • Re-poziționarea economică a României de la producția de bunuri primare și oferirea de servicii suport către producția de bunuri finite și servicii cu mare valoare adăugată.
 • Îmbunătăţirea semnificativă a calităţii vieţii cetățenilor, înţeleasă ca ţintă a guvernării şi dezvoltării economice, reflectată în accesul crescut la educaţie, sănătate, mediu curat, justiţie, angajare, cultură și în echilibrul între muncă și timp liber.
 • Susținerea dreptului la educație publică, gratuită și universală. Investiții în resursa umană și infrastructură, pentru toate regiunile și toate tipurile de comunități, urbane și rurale; îmbunătățirea semnificativă a accesului la educație; actualizarea conținutului curricular pentru o educație umanistă, rațională, care valorizează gândirea critică, demnitatea umană și drepturile fundamentale; creşterea finanţării educaţiei la minim 6% din PIB şi a finanțării pentru cercetare la minim 1%.
 • Susținerea dreptului la sănătate publică, gratuită și universală având ca scop creșterea speranței de viață și a calității acesteia. Creşterea finanţării pentru sănătate dublată de întărirea controlului asupra cheltuielilor; creşterea salariilor personalului medical debutant; finanţarea programelor de prevenţie; programe destinate grupurilor vulnerabile – copii și tineri, bătrâni, persoane cu venituri mici; angajarea de medici și personal medical auxiliar.
 • Limitarea drastică a corupţiei prin acționarea asupra cauzelor structurale și sociale ale acesteia; programe de prevenție și educare publică; încurajarea controlului reciproc între instituţii, transparenţă decizională şi implicarea societăţii civile; modificarea legislaţiei care permite răspândirea corupţiei (ex. achiziţiile publice, legislaţie electorală, organizarea administraţiei publice locale); întărirea administrației publice, inclusiv sub aspectul finanțării și protecției funcției publice; întărirea echilibrată a institutuţiilor care combat corupţia cu accent pe poliţie şi parchete; creşterea semnificativă a nivelului de recuperare a prejudiciilor; transparența guvernamentală – open data, e-government.
 • Ajustarea redevențelor obținute de stat pentru exploatarea resurselor naturale, aducerea acestora la niveluri corecte, limitarea exploatării resurselor prin tehnologii care distrug mediul și care sunt contestate de comunitățile locale, utilizarea resurselor financiare rezultate pentru programe de dezvoltare socio-economică.
 • Dezvoltarea economiei sociale, a întreprinderilor deținute de angajați și/sau de consumatori, a instituțiilor financiare, de credit și asigurare mutualiste deținute de clienți, a formelor de finanțare solidară.
 • Reorientarea ajutorului de stat către companiile mici și mijlocii care creează locuri de muncă mediu și înalt calificate, decent remunerate, care dezvoltă comunitățile locale, protejează mediul și sănătatea publică.
 • Promovarea tranziției energetice, prin trecerea de la surse de energie scumpe și periculoase pentru mediu și sănătatea umană către resursele regenerabile; creșterea eficienței energetice; acces la energie ieftină; implicarea în eforturile internaționale de limitare a încălzirii globale, promovarea unui model economic sustenabil în care resursele sunt protejate şi exploatate rațional; promovarea prin instrumente fiscale a activităților economice curate.
 • Construcția unor instituții puternice de protecție a biodiversității, a apei și aerului.
 • Combaterea și prevenirea discriminării de orice fel, bazată pe motive precum sexul, rasa, culoarea, originea etnică sau socială, caracteristicile genetice, limba, religia sau convingerile, opiniile politice sau de orice altă natură, apartenența la o minoritate națională, averea, nașterea, un handicap, vârsta sau orientarea sexuală, așa cum este definită în Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene (Articolul 21). Dezvoltarea de mecanisme instituționale pentru prevenirea discriminării, promovarea egalității de sanse și a respectului pentru diversitate.
 • Creșterea rapidă a nivelului de bunăstare și educatie a copiilor, mai ales pentru cei crescuți în familii defavorizate, monoparentale sau lăsați în grija rudelor.
 • Activarea mecanismelor de verificare a tuturor contractelor de privatizare încheiate de statul român în ultimii 25 de ani şi sancţionarea responsabililor în cazul în care acestea nu au fost respectate.
 • Evaluarea procesului de reîmproprietărire şi sancţionarea abuzurilor şi ilegalităţilor, inclusiv anularea retrocedărilor ilegale.
 • Impozitare progresivă; reducerea impozitării asupra salariilor mici și creșterea impozitelor asupra capitalului; creşterea gradului de colectare fiscală, detectarea și contracararea evaziunii fiscale; verificarea strictă a transferurilor de capital din țară către paradisuri fiscale; impozitarea activităților economice desfășurare de cultele religioase recunoscute.
 • Corelarea salariului minim cu nevoile de bază și coșul minim de consum.
 • Susţinerea unei munci demne şi productive, ferită de abuzuri, aflată în echilibru cu viaţa familială şi comunitară; investiții în infrastructura socială menită să asigure armonizarea vieții de familie cu profesia (creșe, grădinițe); susţinerea formării pe tot parcursul vieţii, a recalificării şi a angajării persoanelor care au vârsta de peste 45 de ani.
 • Introducerea clauzelor sociale și de mediu în toate licitațiile publice.
 • Politici pentru seniori; creșterea pensiilor, în special a celor mici și eliminarea privilegiilor de pensionare; facilități pentru îngrijirea vârstnicilor.
 • Respectarea drepturilor de asociere ale salariaților; modificarea Codului Muncii si a Legii Dialogului social în sensul încurajării formării de sindicate și patronate și transformării acestora în parteneri reali ai Guvernului și Parlamentului.
 • Susţinerea legislativă și financiară activă a fermelor mici şi medii; susținerea formelor asociative locale de producţie şi desfacere; combaterea acaparării pământului (land-grabbing); facilitarea accesului fermierilor la pieţele de desfacere urbane; stimularea agriculturii sustenabile; refacerea sistemului de irigaţii.
 • Stoparea despăduririlor abuzive, programe de reîmpădurire, ocrotirea efectivă a ariilor protejate, verificarea operatorilor economici în vederea asigurării respectării legii, limitarea exportului de material lemnos brut.
 • Politici de gen în sănătate și în educație, care să urmărească eliminarea inegalității de salarizare între femei și bărbați, care să stimuleze ocuparea femeilor pe piața muncii și să sprijine echilibrul dintre muncă, familie, viață privată (concedii de maternitate, paternal și parental, programe de reactualizare a competențelor profesionale, programe flexibile de muncă), care să prevină și să combată violența de gen.
 • Politica de locuire: asigurarea de locuințe decente permanente pentru persoanele fără adăpost; creșterea bugetelor pentru Fondul Locativ de Stat în vederea construirii și/sau achiziționării de locuințe; dezvoltarea infrastructurii în zonele urbane marginale și defavorizate; protecția drepturilor chiriașilor; reglementarea prețurilor chiriilor pentru locuințele private; investiția în construcția de noi cămine și campusuri pentru studenți.
 • Îmbunătățirea infrastructurii sociale: creșterea numărului creșelor și al grădinițelor publice, crearea de programe after-school în toate unitățile publice de învățământ; îmbunătățirea condițiilor din centrele de plasament pentru copii și pentru persoanele cu tulburări psihice.
 • Persoane cu dizabilități: programe de integrare socială și profesională, respectarea demnității persoanelor în interacțiunea cu instituțiile statului și debirocratizarea interacțiunii cu acestea.
 • Învățământ superior: creșterea finanțării publice a parcursului de studii și a cercetării în universități; politici de prevenire și sancționare a fraudei academice, a corupției academice și administrative, a hărțuirii sexuale, a abuzului de putere ierarhică; reactivarea misiunii civice a universității ca spaţiu de dezbatere şi dialog, consolidarea unui statut al universității separat de modelul corporatist în care studentul este considerat un client; corelarea finanțării publice cu politicile de echitate dezvoltate de universități.
 • Încurajarea democraţiei locale; generalizarea bugetării participative ca instrument de implicare a tuturor cetățenilor în organizarea comunităţii, finanţarea transparentă din bugetul central a autorităţilor locale pe bază de proiecte şi limitarea efectelor negative ale descentralizării – calitate inegală a serviciilor publice locale, concentrarea puterii, corupţie şi clientelism (baronizare); eficientizarea instituţiei Prefectului.
 • Reforma sistemului electoral şi a legislaţiei privind funcţionarea şi finanţarea partidelor: scăderea pragurilor electorale pentru accesul în Parlament, Parlamentul European, consilii judeţene şi consilii locale la 3%; alegerea primarilor în două tururi de scrutin; eliminarea procedurii de radiere a partidelor; finanţarea partidelor politice în funcţie de performanţa electorală (finanţare per vot); cote de gen în reprezentarea politică.
 • O politică europeană activă, îndreptată către o Europă socială, sustenabilă şi pusă în slujba cetăţenilor, susţinerea principiilor deschiderii, cooperării şi solidarităţii în politica europeană; participarea responsabilă în comunitatea euroatlantică.
 • Limitarea influenței instituțiilor nealese în politică și administrație; întărirea controlului democratic, civil și parlamentar asupra serviciilor speciale de informații; demilitarizarea și reformarea acestora structuri pornind de la principii democratice.
 • Protecția activă a datelor personale și a comunicațiilor private, promovarea libertăţii internetului, creşterea accesului la serviciile digitale.
 • Promovarea măsurilor active de împiedicare a relelor tratamente aplicate animalelor.

Te rugăm spune-ne părerea ta!